AVÍS LEGAL

Propietat intel·lectual
El lloc web www.inoxvic.com i els seus continguts (textos, gràfics, fotos, animacions, vídeo i la resta dels continguts d’aquesta web) són propietat de Inox Vic o terceres persones que han donat una llicència o autoritzat a Inox Vic. Tots els logotips, marques i dissenys industrials que apareixen en aquest lloc web formen part dels drets de Propietat Industrial i Intel.lectual registrats per Inox Vic o de terceres persones que han donat una llicència o autoritzat a Inox Vic, i queda prohibida qualsevol modalitat d’ explotació, és a dir, la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació o una altra forma d’explotació sense l’autorització expressa de Inox Vic. Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà dels continguts d’aquest lloc web sense el consentiment previ i exprés de Inoxvic Taller SL, llevat que s’indiqui expressament una altra cosa o el seu ús sigui a títol personal o estrictament necessari per a l’ús i visualització dels mateixos des d’un ordinador personal i no vulneri els drets reconeguts de Inoxvic Taller SL per la legislació vigent. Inoxvic Taller SL es reserva expressament el dret de canviar, modificar, complementar o suprimir, parcial o totalment, continguts d’aquest lloc web sense avís previ, així com de procedir a la suspensió de la publicació de forma transitòria o definitiva.
Informació addicional
Per a la seva comoditat, aquest lloc conté enllaços d’hipertext amb altres llocs web que poden tenir polítiques de privacitat diferents. Us recomanem examinar les seves respectives clàusules sobre protecció de dades. En cap s’intercanviaran dades de caràcter personal amb aquests llocs web externs. Inox Vic no es fa responsable ni del contingut, ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb llocs web pertanyents o dirigits per terceres persones. La inclusió de vincles amb altres llocs web no implica, a més, l’existència de cap tipus d’associació entre Inox Vic i els seus titulars. Excepte autorització expressa Inox Vic es prohibeix l’establiment de vincles des de llocs web aliens a Inox Vic.
De conformitat amb l’article 12 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, haurem de retenir al nostre servidor les dades de connexió i tràfic generades per les comunicacions establertes per un període de dotze mesos.
Política de privacitat
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant “LOPD”). Concretament l’informem de l’existència d’un fitxer automatitzat sota responsabilitat de Inoxvic Taller SL Carrer de Manresa, 12, 08500 Vic, Barcelona i degudament legalitzat tal com disposa la LOPD per a l’emmagatzematge de les dades de caràcter personal proporcionades en aquesta pàgina web. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició al tractament de les seves dades personals tal com estipula la LOPD, dirigint-se per correu o per fax a:
Inoxvic Taller SL Carrer de Manresa, 12, 08500 Vic, Barcelona 93 886 13 98, inoxvic@inoxvic.com

Per a la seva comoditat, també podrà exercir els drets descrits amb anterioritat dirigint-se a l’adreça electrònica inoxvic@inoxvic.com comunicant com desitja que siguin tractades les seves dades.
Les dades de caràcter personal facilitades per vostè en comunicar-se amb nosaltres s’emmagatzemaran a l’arxiu automatitzat abans esmentat sota la responsabilitat de Inoxvic Taller SL amb la finalitat de poder prestar els serveis comercials, consultes i altres gestions que es poden realitzar a la nostra web. L’entrada de dades errònies o incomplertes als formularis posats a la seva disposició pot impedir-nos contactar amb vostè. Es pressuposa que vostè s’assegura de facilitar-nos la informació i les dades de caràcter personal de forma exacta i actualitzada, i que ens autoritza a processar-sota les condicions esmentades.
L’informem que han estat adoptades totes les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la protecció de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tot això atès que estableix la Secció 9 de la LOPD i el Reial Decret 994/1999, de 11 de juny, Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. Amb l’objectiu de rebre els màxims serveis possibles, l’Usuari autoritza expressament que Inoxvic Taller SL a pugui remetre-li la informació dels seus serveis o productes, així com cedir les seves dades de caràcter personal a terceres persones o empreses que col – col.laborin amb Inoxvic Taller SL a la prestació d’aquests serveis, observant sempre el secret professional.


Propiedad intelectual

El sitio web www.inoxvic.com y sus contenidos (textos, gráficos, fotos, animaciones, vídeo y el resto de los contenidos de esta web) son propiedad de Inox Vic o terceras personas que han dado una licencia o autorizado a Inox Vic . Todos los logotipos, marcas y diseños industriales que aparecen en este sitio web forman parte de los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual registrados por Inox Vic o de terceras personas que han dado una licencia o autorizado a Inox Vic, quedando prohibida cualquier modalidad de explotación, es decir, la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación u otra forma de explotación sin la autorización expresa de Inox Vic. Se prohíbe la divulgación, utilización, transmisión, distribución, reproducción y transformación, total o parcial, en cualquier soporte o medio de los contenidos de este sitio web sin el consentimiento previo y expreso de Inoxvic Taller SL, salvo que se indique expresamente otra cosa o su uso sea a título personal o estrictamente necesario para el uso y visualización de los mismos desde un ordenador personal y no vulnere los derechos reconocidos de Inoxvic Taller SL por la legislación vigente. Inoxvic Taller SL se reserva expresamente el derecho de cambiar, modificar, complementar o suprimir, parcial o totalmente, contenidos de este sitio web sin previo aviso, así como proceder a la suspensión de la publicación de forma transitoria o definitiva.

información adicional

Para su comodidad, este sitio contiene enlaces de hipertexto con otros sitios web que pueden tener políticas de privacidad diferentes. Recomendamos examinar sus respectivas cláusulas sobre protección de datos. En ningún intercambiarán datos de carácter personal con estos sitios web externos. Inox Vic no se hace responsable ni del contenido, ni de cualquier otro aspecto relacionado con sitios web pertenecientes o dirigidos por terceras personas. La inclusión de vínculos con otros sitios web no implica, además, la existencia de ningún tipo de asociación entre Inox Vic y sus titulares. Salvo autorización expresa Inox Vic se prohíbe el establecimiento de vínculos desde sitios web ajenos a Inox Vic. De conformidad con el artículo 12 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, deberemos retener en nuestro servidor los datos de conexión y tráfico generados por las comunicaciones establecidas por un período de doce meses.

Política de privacidad

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante “LOPD”). Concretamente le informamos de la existencia de un fichero automatizado bajo responsabilidad de Inoxvic Taller SL Calle de Manresa, 12, 08500 Vic, Barcelona y debidamente legalizado tal y como dispone la LOPD para el almacenamiento de los datos de carácter personal proporcionados en esta página web. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales tal como estipula la LOPD, dirigiéndose por correo o por fax a: Inoxvic Taller SL Calle de Manresa, 12, 08500 Vic, Barcelona 93886 13 98, inoxvic@inoxvic.comPara su comodidad, también podrá ejercer los derechos descritos con anterioridad dirigiéndose a la dirección electrónica inoxvic@inoxvic.com comunicando como desea que sean tratados sus datos.

Los datos de carácter personal facilitados por usted en comunicarse con nosotros se almacenarán en el archivo automatizado antes mencionado bajo la responsabilidad de Inoxvic Taller SL con la finalidad de poder prestar los servicios comerciales, consultas y otras gestiones que se pueden realizar en nuestra web. La entrada de datos erróneos o incompletos en los formularios puestos a su disposición puede impedirnos contactar con usted. Se presupone que usted se asegura de facilitarnos la información y los datos de carácter personal de forma exacta y actualizada, y que nos autoriza a procesarlos bajo las condiciones mencionadas.

Le informamos que han sido adoptadas todas las medidas de seguridad de tipo técnico y organizativo necesarias para garantizar la protección de sus datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento y / o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la técnica, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, todo ello dado que establece la Sección 9 de la LOPD y el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal. Con el objetivo de recibir los máximos servicios posibles, el Usuario autoriza expresamente que Inoxvic Taller SL a pueda remitirle la información de sus servicios o productos, así como ceder sus datos de carácter personal a terceras personas o empresas que co – colaboren con Inoxvic Taller SL en la prestación de estos servicios, observando siempre el secreto profesional.